Vber Travel

Buszbérlés06-76/483 ..mutat

Utazási információk06-76/480 ..mutat

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉS

(a V. Ber Travel Kft. V. Ber-Travel Utazási Iroda által szervezett utakra)

 

1. Jelen szerződés készült a V. Ber Travel Kft. (Székhelye: 6000 Kecskemét, Kőhíd u. 13. Tel.: 76/480-269, E-mail: info@vebertravel.hu, Internet: www.vebertravel.hu, Cégj. száma: 03-09-117012, Adószáma: 14515600-2-03, Bankszámlaszáma: Szabadszállás és Vidéke Takarék szövetkezet 52800052-10003097. továbbiakban utazásszervező, és a szerződést aláíró utas (vagy utas nevében eljáró megbízott) között. Az utazásszervezőt engedélyező, ill. hatósági nyilvántartást vezető hatóság neve, elérhetősége: Budapest Főváros Kormányhivatala, 1124. Budapest, Németvölgyi út 37-39., Tel.: 06/1-4585-537. Az általános utazási szerződés elválaszthatatlan része a megrendelés utazásszervező által kibocsátott visszaigazolás, számla és utas tájékoztató, valamint az utazásszervező által kiadott programfüzet. Repülős utazásoknál az utazási feltételek részét képezi a légitársaságok üzletszabályzata.    

2. Az utazásszervező által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. Tv. – továbbiakban PTK) 6:254. §-ainak, az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet és az utazási szerződésekre vonatkozó 281/2008.(XI.28.) Korm. Sz. Rendelet (továbbiakban: R.) előírásaiban illetve a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak; kiemelve, hogy nem csak jelen szerződésben meghatározott jogok illetik meg az utast és kötelezettségek terhelik az utazási irodát, hanem a fent hivatkozott jogszabályok rendelkezései is teljes körűen alkalmazandók.

3.  Az utazás időtartamát az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét jelen szerződésben a V.Ber Travel Kft. által kiadott utazási ajánlat (tájékoztató) tartalmazza. Az utazási ajánlatban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban figyelembe vett programokra és a részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakra (reptéri illeték, üdülőhelyi díj stb.). Az utas kijelenti, hogy a V. Ber Travel Kft. által kiadott utazási ajánlatban (tájékoztatóban) és jelen szerződésben rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja. Az e szerződésben szereplő, utazási ajánlatban történt változásról a V. Ber Travel Kft. köteles tájékoztatni az utast.

4.  Az utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj-előleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az utazási iroda más utasoknak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának megfizetése legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal esedékes, kivéve, ha e szerződés melléklete a külföldi közreműködő vagy repülőtársaság által kikötött korábbi határidőt tartalmaz. A fizetendő részvételi díj-előleg az utazás részvételi díjának min. 40%-a. Az utas tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Az utazásszervező nem köteles az utas figyelmét a hátralék kifizetésére külön felhívni, a hátralék kiegyenlítésének elmulasztása esetén jogában áll a megrendelést törölni, mely a megkötött szerződéseknek utas által való elállással egyenértékű megszűnését eredményezi. Így a lemondási feltételek érvényesítésével az utazásszervező az utastól követelheti felmerült kára megtérítését. A részvételi díj-előleg megfizetett összege teljes mértékben azonnal visszajár az utasnak, ha a szerződéstől legfeljebb az utazás megkezdése előtt 30 nappal eláll, vagy ha az utazás a V. Ber Travel Kft. érdekkörében felmerült bármely okból hiúsul meg. Ezen esetben az utas igényelhet azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást, vagy kamatot egyaránt: az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles (a továbbiakban: kamat).

5.  V. Ber Travel Kft. vállalja, hogy a részvételi díj előleg, illetve a teljes részvételi díj utas által való megfizetését követően kalkulált áfát is tartalmazó nyugtát illetve számlát állít ki az utas nevére. Az ÁFA törvény előírásai szerint 2010. január 01-től nem csak természetes személy lehet utas, mint az utazásszervezői szolgáltatás megrendelője. Nem természetes személy esetében azonban nyilatkoznia kell arról, hogy adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségben, illetve egyéb esetekben saját nevére és javára veszi igénybe, nem értékesíti tovább, vagyis végfelhasználóként rendelte meg a szolgáltatást! Amennyiben az utazást megrendelő (pld. Céges utazás vagy harmadik személy) nem nyilatkozik hitelt érdemlően (cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazott esetében hiteles meghatalmazás becsatolásával) a fentiekről, úgy az utazási szolgáltatás díjára az ÁFA Tv. Előírásai alapján + 27% ÁFA-t számolunk fel, melyet az arra jogosultak visszaigényelhetnek. (Nyilatkozatot lsd. A szerződés végén!)  

6. A V. Ber Travel Kft. abban az esetben, ha az utas a szerződéstől legfeljebb az utazás megkezdése előtt 30 nappal eláll, vagy ha az utazás a V. Ber Travel Kft. érdekkörében felmerült bármely okból meghiúsul, kötelezettséget vállal arra, hogy az utas által megfizetett részvételi díj teljes összegét az utasnak közvetlenül, vagy közvetítője útján azonnal visszatéríti és a jogszabály szerinti mértékű kamatot megfizeti; vagy az utas erre irányuló igénye alapján azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújt.

7. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, a repülőjegy, illetve nagyarányú üzemanyagár megváltozása vagy az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték mértékének időközi változása miatt a V. Ber Travel Kft. a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét a V. Ber Travel Kft. az érintett utasokat (vagy megbízottjait) írásban tájékoztatja. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 48 órán belül az utazási szerződéstől írásban elállhat. Ebben az esetben az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy amennyiben az utazásszervező a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, az utas által befizetett összeget teljes egészében azonnal visszakapja, és az utas számára kamat jár. Az utast megilleti továbbá az elállás következtében felmerült kárának megtérítése iránti igény, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíj iránti igény egyaránt. Ha az utas elfogadja a változásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést.

8.  A V. Ber Travel Kft. az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal az utazási szerződéstől elállhat. Megilleti az elállás joga a V. Ber Travel Kft. abban az esetben is, ha az utazást a szerződés kötésekor előre nem látható külső körülmény (célországokban bekövetkezett – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyon biztonságát veszélyeztető – politikai esemény, valamint természeti csapás) veszélyezteti. Ha a V. Ber Travel Kft. a szerződéstől eláll, az utas:

  a) az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a V. Ber Travel Kft. lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet megfizetésére az utas nem kötelezhető; ha alacsonyabb értékű, a V. Ber Travel Kft. köteles az utasnak megtéríteni a különbözetet;

  b) követelheti a teljes befizetett díj visszatérítését, valamint kamat is megilleti.

9.  Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, a V. Ber Travel Kft. az utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi és azok költségét az utasnak megelőlegezi. Az intézkedés költsége a V. Ber Travel Kft. terheli, ha a szerződés teljesítése neki felróható vagy érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el.

10.  Ha az utas nem az előző pontokban felsorolt okok miatt az utazás megkezdése előtt 30 napon belül, de az utazás megkezdésének napját megelőző legfeljebb 14. napig a szerződéstől eláll, a részvételi díj 60%-át fizeti költségtérítésként. Ha az utas a szerződéstől a fenti módon az utazás megkezdésének napját megelőző 14 napon belül a szerződéstől eláll, a részvételi díj teljes egészét fizeti költségtérítésként. A fizetendő költségtérítést a V. Ber Travel Kft. jogosult levonni az utasnak visszajáró díj összegéből. A V. Ber Travel Kft. költségtérítés nélkül biztosítja a csoportlétszám 10%-át meg nem haladó mértékű névváltoztatás lehetőségét az utazás megkezdése előtti 14. napig. Indokolt visszafizetés esetén az utas szerződéstől való elállásától számított 8 napon belül történik. Repülőjegyek lemondási feltételeire a légitársaságok által kikötött határidők és feltételek vonatkoznak, melyek szigorúbbak a fentiektől.

11. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát az utazás megkezdése előtt határidő nélkül, bármikor harmadik személy részére engedményezni. Az utas az engedményezésről köteles haladéktalanul írásban a V. Ber Travel Kft. tájékoztatni és az igazolt többletköltséget viselni.

12.  Az utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és az abban foglaltak tudomásulvételéről írásban nyilatkozik.

13. A V. Ber Travel Kft. utazásszervezői tevékenységével kapcsolatos polgárjogi felelősségi szabályok (Ptk. 399§) alkalmazása során a sztrájk, a háborús és politikai konfliktus, a közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, valamint a légytársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozásokat a Ptk. 399§ (1) bekezdésébe tartozó olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merült fel.

14.  A V. Ber Travel Kft. a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda stb.) vagy közvetítője útján teljesít.

   a) Ha a V. Ber Travel Kft. az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. A V. Ber Travel Kft. nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásból vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

   b) A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az utas a kifogását a helyszínen az utaskísérőnek – ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak – haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzőkönyvezni. A közlés késedelméből eredő károkért az utas felelős. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni. A V. Ber Travel Kft. a kárigény indokoltságát felülvizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az utast.

15.  A V. Ber Travel Kft. kötelezi magát, hogy az utazási ajánlatban minden esetben jelzi, hogy a részvételi díj tartalmazza-e az utas baleset-, poggyász- és útlemondási biztosításokat.
16.  A V. Ber Travel Kft. az utast a jelentkezéskor tájékoztatja arról, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat (vízum stb.) az utas szerzi be, vagy megbízásból az iroda. Az utast tájékoztatja az egyes adatszolgáltatási határidőkről. A határidő elmulasztása esetén az utazás az utasnak felróható okokból meghiúsultnak tekinthető.

17.  Az utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél-, vízum-, vám-, deviza-, egészségügyi és egyéb) jogszabályokat megtartani. Az utas kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele az út indulását követő legalább 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az utast terhelik. Amennyiben az utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt a V. Ber Travel Kft. jogosult az utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.

18. Az utazás során az utasnak felróható okból bekövetkezett szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén az utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.

19. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért kizárólag az utas tartozik felelősséggel.

20. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik. Utastérben hagyott vagyontárgyakért nem vállalunk felelősséget. A csomagtérben elhelyezett poggyászoknak szállításából adódó kára esetén a PTK megfelelő előírásai az irányadóak. Ilyen esetben a helyszínen azonnal a 14. pont szerinti jegyzőkönyvbe kell rögzíteni a káreseményt.

21. A V. Ber Travel Kft. az U-001134 szám alatt bejegyzett önálló utazásszervezésre jogosult touroperator iroda.

22. A V. Ber Travel Kft. a működéshez előírt, az utasok biztonságát szolgáló előírt vagyoni biztosítékkal. Területi hatálya: Nemzetközi és Belföldi utazásszervezés.    

23. A V. Ber Travel Kft. által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek, ennek hiányában fordulnak bíróság vagy más hatóság (pl.: Békéltető Testület) elé.

24.  Csoportos jelentkezés esetén a csoport nevében eljáró képviselő kijelenti, hogy a jelentkezők nevében teljes körű képviseleti és nyilatkozattételi felhatalmazással rendelkezik és felhatalmazása kiterjed a részvételi díj-előleg, illetve a teljes részvételi díj feletti rendelkezésre is.

25.  Részvételi díjaink a betegség, a baleset, poggyász- és útlemondási biztosítási díjat nem tartalmazzák. A biztosítás külön megköthető irodánkban az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) aktuális ajánlatai alapján.

Az utazási szerződésben foglaltakat megismertük, azt megértve a feltételeket elfogadtuk! Az alábbiakban a 2007. évi CXXVII. Törvény 206. §-a (ÁFA tv.) 2010. évi CXXIII. módosító jogszabály szerint teljes felelősséggel nyilatkozom, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (megfelelő rész bejelölendő):

¨ nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként),

¨ adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként),

¨ adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszem-vesszük igénybe.

 

Kecskemét, 201 ……………………

…………………………………………

Megrendelő aláírása